REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego przez uczestnika zajęć oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach, braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Oświadczenie uczestnika zajęć
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. W przypadku spóźnienia się na trening, następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu.
 3. Maksymalny czas trwania treningu to 75 minut.
 4. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji finansowych przez Uczestnika zajęć z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu lub niepoinformowania Trenera o odwołaniu zajęć, trening zostaje uznany za przeprowadzony.
 5. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Trenera z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu lub niepoinformowania Uczestnika zajęć o odwołaniu zajęć, kolejny trening zostaje przeprowadzony bezpłatnie.
 6. Opłatę za treningi Uczestnik zajęć zobowiązany jest uiścić z góry przed treningiem, zgodnie z obowiązującym cennikiem, lub po wykorzystaniu pakietu treningowego zgodnie ze wcześniejszymi indywidualnymi ustaleniami.
  Opłaty można uiszczać zarówno w formie wpłat gotówkowych, jak i przelewem na konto:
  77 1140 2004 0000 3202 4413 6433
 7. W przypadku przeprowadzania zajęć w innym miejscu niż Studio GTS, opłatę za wejście Trenera na siłownię opłaca Uczestnik zajęć.
 8. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest przebywanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz pobudzających, pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie nieprzestrzegającej niniejszego podpunktu regulaminu nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia.
 9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stawić się na treningu w stroju sportowym.
 10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest wyjawić wszelkie problemy zdrowotne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningów.
 11. Rejestrowanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie podczas zajęć jest możliwe jedynie za wcześniejszą zgodą Trenera.
 12. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów.
 13. Uczestnik zajęć jest zobowiązany śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w treści regulaminu.
 14. Regulamin jest dostępny na stronie: studiogts.pl